Процедури за нарушения от България през месец септември 2022 г. в ЕС

  29 Септември 2022, 15:49    0    247
Снимка:

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

Ø  Околна среда и рибарство

Европейската комисия призовава България (INFR(2021)2249 да актуализира своите карти на районите под заплаха от наводнения и на районите с риск от наводнения, както се изисква съгласно Директивата относно оценката и управлението на риска от наводнения (Директива 2007/60/EО). Тазгодишните наводнения в България, както и катастрофалните наводнения в Германия и Белгия през юли 2021 г. показват нарастващото значение на оценката на риска от наводнения от гледна точка на последиците от изменението на климата. През февруари 2022 г. Комисията изпрати официални уведомителни писма на България и още няколко държави членки, тъй като не беше получена информация за процеса, но оттогава те все още не са приели и/или докладвали на Комисията относно актуализираните си карти.

Ø  Енергетика и климат

Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на България (INFR(2022)2086) и още три държави членки за това, че не са уведомили относно националните си дългосрочни стратегии съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата. В Регламента се определя процес, в който държавите членки трябва да изготвят до 1 януари 2020 г. своите първи дългосрочни стратегии с перспектива от най-малко 30 години, а след това — нови стратегии на всеки 10 години. Към днешна дата България, Ирландия, Полша и Румъния все още не са представили своите национални дългосрочни стратегии на Комисията. Сега тези държави членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят и да представят своите стратегии на Комисията.

Комисията също реши да изпрати официално уведомително писмо на България (INFR(2022)2104) с искане за правилното транспониране на преразгледаната Директива относно основните норми на безопасност (Директива 2013/59/Евратом на Съвета) в националното ѝ законодателство. С Директивата законодателството на ЕС за радиационна защита се модернизира и консолидира и се определят основните норми на безопасност за защита на населението, работниците и пациентите от опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение. Държавите членки трябваше да транспонират директивата най-късно до 6 февруари 2018 г. Комисията обаче счита, че България все още не е транспонирала правилно някои изисквания на законодателството. Сега България разполага с два месеца, за да отстрани установените от Комисията недостатъци.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес