Бюджет 2021 на Община Видин – амбициозен, новаторски и изпълним

  26 Февруари 2021, 18:13    0    663
Снимка:

Най-важният документ на Община Видин бе приет с мнозинство на редовно заседание на Общинския съвет днес. „Против“ гласуваха 5, а „въздържал се“ – 2 общински съветници. Общият размер на бюджета е 52 714 498 лв., което е с около 10 000 000 лв. повече от миналогодишния. Той е и най-големият, който досега Общината е имала. Приходите с държавен характер са 33 950 879 лв., а приходите с общински характер – 18 763 618 лв.

Кметът д-р Цветан Ценков заяви по време на заседанието, че най-важното в бюджета са новостите, които се въвеждат. Той каза, че за първи път в България се дава глътка въздух на населените места. Те ще разполагат със самостоятелни средства, които възлизат общо на повече от 700 000 лв. За първи път в бюджета за 2021 година се предвиждат средства за ремонт на всички сгради на детски градини и техните филиали. Новото също е, че са планирани средства за извършване на археологически разкопки в кв. „Калето“. Във фокуса на вниманието са и всички общински предприятия. Чистотата, озеленяването, благоустрояването, социалната политика, развитието на културата, с акцент върху провеждането на редица фестивали, туризма и спорта остават приоритетни в работата на Общината. Пари ще има за основни ремонти на сгради на кметства, за асфалтиране на улици, за благоустрояване, за подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо в десетки селища.

Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 31 419 069 лв., което спрямо 2020 г. е с 4 277 824 лв. повече; 3 975 000 лв. – трансфер за местните дейности; 195 600 лв. – за зимно поддържане и снегопочистване; 1 428 100 е целевата субсидия за капиталови разходи, в това число основен ремонт на общинските пътища. Имуществените и други данъци запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи. От имуществени данъци се планира да постъпят над 4 602 000 лв. Повече постъпления се предвиждат от данъка върху превозните средства заради събирането на стари, непогасени задължения - 2 398 953 лв.; от данък при придобиване на имущество – 1 127 953 лв.; от туристическия данък – 14 593 лв., като се запазват приходите, получени през 2020 г. Ще продължи прилагането на мерките за увеличаване на събираемостта върху недвижимите имоти както от физическите, така и от юридическите лица.

Преди заседанието беше внесена докладна като допълнение към предложението за приемане на бюджета. Причината е, че по банковата сметка на Общината са постъпили средства в размер на 667 941 лв. по 2 трансфера от РИОСВ – Монтана. В резултат на това списъкът за капиталови разходи беше допълнен и първоначално предложеният размер на бюджета бе увеличен.

Д-р Ценков подчерта, че с приемането на бюджета се поставят и основни акценти, свързани с реформиране на Общината по отношение на събираемостта на задълженията и увеличаване на приходите от Регионалното депо за битови отпадъци чрез реорганизация. „Най-късно до септември екипът на Общината ще подготви необходимите документи с цел да кандидатстваме, може би през Фонда на фондовете, фонда за градско развитие, ще видим как, за да направим задължително сепарираща инсталация и термично компостиране, с цел да се намалят обемът и количеството депонирани отпадъци“ – каза кметът. В момента таксата към РИОСВ – Монтана на тон отпадъци е 82 лв., а през 2022 ще бъде 95 лв., както и през всяка следваща година. Ако се вземат мерки, таксата може да бъде намалена с около 30 лв. на тон.

Със заложените средства в бюджета ще стартира асфалтиране на улици, ремонт на общински сгради, изграждане на детски и спортни площадки, благоустрояване на гробищни паркове и др. – общо над 100 обекта. Тази година започва и изграждането на нов туристически продукт, което ще допринесе за увеличаването на приходите.

Д-р Ценков определи като важен акцент поставянето на дневен ред на обществен дебат за данъчната политика. В основна задача се превръща вече привличането на инвестиции и разкриването на работни места.

По време на заседанието бе гласувано и включеното в дневния ред предложение за прекратяване на процедура по финансово оздравяване. Припомняме, че през 2016 г. Община Видин бе включена в списъка на общините, които не са финансово стабилни и за тях бе въведен оздравителен план. „Тази точка е най-важната, защото тя касае финансовата стабилност на Общината. Към 31.12. 2019 г. Община Видин не е погасила последната си вноска от 830 000 лв. от отпуснат временен безлихвен заем за целите на Плана за финансово оздравяване. В началото на 2020 г. същата е удържана от Министерството на финансите от трансфера за капиталовите разходи. И вече към 31.12.2020 г. Община Видин не попада в в обхвата на разпоредбите по чл.130, ал. 1 от Закона за публичните финанси“ – каза видинският кмет. Причината за прекратяване на процедурата е, че се спазват фискалните правила; наличните към края на годината задължения по разходи по бюджета не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години и същите са в размер само на 8 %; наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета не надвишават 50 на сто от средногодишния размер; просрочените задължения не надвишават 5 на сто. Според д-р Ценков това ясно показва как през последната година работи заместник-кметът по бюджета и финансите и целият ресор: „Аз като кмет твърдя, че моите колеги от бюджет и финанси и останалата администрация се потрудиха доста Община Видин да влезе в много сериозна финансова стабилност“.

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Празници

Атракции