ДП РАО систематизира и представя всяка година натрупания си опит

  21 Март 2023, 14:52    0    719
Снимка:

ДП РАО с принос към разпространението на знания по отношение на процеса на извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй“


Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО), в качеството му на национален оператор по управление на РАО, систематизира и представя всяка година натрупания си опит от изпълнението на Програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй“. През 2022 г., в сътрудничество със Съвместния изследователски център (СИЦ) на Европейската комисия (Joint Research Centre - JRC), беше реализиран проект „Управление на знания в областта на извеждането от експлоатация и управлението на радиоактивни отпадъци“, в рамките на който придобитият опит от експлоатацията на уникално Съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ) беше представен като Продукт на знанието. Под формата на модерна интерактивна презентация са визуализирани технологията, процеса на изграждане и експлоатация на съоръжението, както и извлечените поуки и целесъобразността от използването на технологията за плазмено изгаряне за преработване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

На интернет страницата на JRC са публикувани Продуктите на знание, разработени от ДП РАО, с което е постигната една от конкретните цели на Програма „Козлодуй“ за 2022 г. – повишаване на добавената ѝ стойност чрез принос към разпространението на знания за процеса по извеждане за всички държави членки на Европейския съюз в изпълнение на Регламент (Евратом) 2021/100 на Съвета от 25 януари 2021 година.

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities-z/eu-nuclear-decommissioning-knowledge-management/knowledge-products_en

В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (Евратом) 2021/100 НА СЪВЕТА от 25 януари 2021 година, Приложение I, общата цел на програма „Козлодуй“ е да се подпомогне България при управлението на свързаните с безопасността предизвикателства по отношение на извеждането от експлоатация на блокове от 1 до 4 на атомната електроцентрала „Козлодуй“, допълнено от целта за повишаване на добавената стойност за ЕС на програмата чрез принос към разпространението на знания по отношение на процеса на извеждане от експлоатация (генерирани при изпълнението ѝ) за всички държави членки.

По данни на Световната ядрена асоциация 56 от 143-те ядрени централи в 13 от страните членки са достигнали края на експлоатационния си живот, а на друга част от тях това предстои в следващите 20 години, поради което натрупаният опит е от съществена важност. Инициативата за управление на знанията има като крайна цел изграждането на интерактивна ориентирана към потребителя платформа „Европейска инициатива за знания и обучение за извеждането от експлоатация“, в която ще се съхраняват създадените продукти на знанието, ще се организират събития и ще се предоставят услуги на бъдещите потребители на платформата.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес