Eтап от изграждането на Националното хранилище за РАО – монтаж на мостови кран

  30 Май 2023, 13:07    0    909
Снимка:

Започна монтажът на 30-тонен мостови кран в сградата за приемане и буферно съхраняване на опаковки с радиоактивни отпадъци в НХ РАО

 

Започна монтажът на мостовия кран, с който персоналът на Националното хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци (НХ РАО) ще извършва операциите по приемане и манипулиране на стоманобетонните контейнери (СтБК) с РАО в съоръжението за приемане и буферно съхраняване на опаковки РАО.

Буферното хранилище е съществен елемент от целия комплекс на НХ РАО. В него ще се извършва входящ контрол и инспекции на постъпващите РАО за определяне на съответствието им с критериите за приемане в клетките за погребване. В зоната за съхраняване ще се разполагат до 120 броя СтБК. Буферното съхраняване на СтБК дава възможност за най-оптимално последващо разполагане на РАО в клетките за погребване в зависимост от масата на контейнерите и техния радионуклиден състав. В зависимост от тези характеристики, както и в зависимост от характеристиките на вече разположените в клетките за погребване СтБК и на планираните за приемане РАО, се формират две опции:

СтБК да бъдат отправяни за погребване в клетката за погребване, която в момента се запълва;

СтБК да бъдат разположени в зоната за временно съхраняване в изчакване, в съответствие с технологичния ред, на последващото им отправяне към зоната за погребване.

Товаро-разтоварните операции и преместването на СтБК във вътрешните помещения на сградата ще се извършват дистанционно с помощта на мостовия кран и ще се управляват чрез системата за управление и контрол SCADA. По този начин ДП РАО защитава собствения си персонал, свеждайки до минимум дозовите натоварвания в съответствие с принципа ALARA*.

След като бъде завършен монтажът на мостовия кран ще продължи поставянето на металната покривна конструкция и ще бъде изградена стоманобетонна покривна плоча.

 

*ALARA (As  Low  As  Reasonably  Achievable) – един от основните критерии, формулиран още през 1954 година от Международната комисия по радиационна защита с цел минимизиране на вредното въздействие на йонизиращата радиация. Той предвижда поддържане на възможно най-ниското достижимо ниво както на индивидуалните (по-ниски от пределните, установени с действащите норми), също и колективните дози на облъчване, като се отчитат социалните и икономически фактори.

…………………………………………………………………………….

Националното хранилище представлява съоръжение с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обезопасени и опаковани в стоманобетонни контейнери радиоактивни отпадъци. Капацитетът му е 19 хиляди опаковки от посочения тип. Едно от най-модерните съоръжения от приповърхностен траншеен тип в Европа е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България. В него ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатация на I-IV блок на АЕЦ „Козлодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности.
В НХ РАО няма да се съхраняват високоактивни радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

Изграждането на Националното хранилище е залегнало в актуализираната Национална стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г. /http://dprao.bg/images/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%AF%D0%93-%D0%B8-%D0%A0%D0%90%D0%9E.pdf / и представлява ангажимент на българското правителство пред Европейската комисия. Международен фонд „Козлодуй” финансира безвъзмездно проекта чрез  Европейската банка за възстановяване и развитие, а стойността на първия етап от изграждането на хранилището е 71 820 000 евро.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес