ОбС в Ловеч прие отчет представен от кмета Маринова

  25 Май 2023, 18:24    0    394
Снимка:

Общинските съветници в Ловеч приеха годишния отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците и Програмата за опазване на околна среда на територията на Община Ловеч 2022 г. Това стана с 16 гласа „За“, един глас „Против“ и шест гласа „Въздържал се“ . Отчетът беше подробно представен от кмета Корнелия Маринова.

Относно качество на атмосферния въздух се сочи, че четири поредни години са изпълнени законовите изисквания за не повече от 35 броя превишения, в рамките на една календарна година на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател фини прахови частици с размер до 10 микрометра (ФПЧ10) в атмосферния въздух. През 2019 г. са регистрирани 18 превишения на средноденонощната норма, през 2020 г. – 11 превишения, през 2021г. – 11 превишения, а през 2022 г. – 2 превишения.

Въвеждането на електронни услуги има значим принос към политиката за предотвратяване на отпадъците и ефективно използване на ресурсите. Това води до намаляване на употребата на офис хартия и съответните консумативи.

В раздел „Дейности“ от сайта на община Ловеч е създадена част „Екология“, където обществеността може да се запознае с всички въпроси. Описани са начините за изхвърляне на битови, строителни, едрогабаритни, електрически и други отпадъци от населението и юридическите лица.

Сметосъбирането и сметоизвозването в града е възложена на фирма ДЗЗД “Чистота Осъм“, а в селата - на БД “Комунална дейност“. На депото в с. Пресяка се депонират основно смесени битови отпадъци, отпадъци от почистване на улици, смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни производствени отпадъци. Общото количество депонирани отпадъци в размер на 19 122.940 тона за 2022 г. представлява сбор от годишните количества отпадъци, по видове източници на тяхното образуване, както следва: от общините Ловеч, Летница и Угърчин в общо количество 18092,800 т; от други юридически лица на територията на регион Ловеч в общо количество 1030,140 т.

Годишното количество на строителните отпадъци за 2022 г. е 223,440 тона. Дейностите по приемане на отпадъците на депото се извършват при стриктно съблюдаване на нормативните изисквания по ОС и в частност - по управление на отпадъците. Проведени са целенасочени кампании за разясняване и предоставяне на информация.

Чрез договор с „Екопак България“ са събрани следните количества рециклируеми опаковки:

хартиени картонени опаковки - 25,78 т., пластмасови опаковки - 13,621 т., стъклени опаковки - 30,48 т.

Обхванатото население от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки е за гр. Ловеч, с. Александрово, с. Баховица, с. Дойренци и с. Лисец, общо 36 077 жители. Системата е трикомпонентна за /хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло/. В Ловеч са разположени 75 броя точки по 3 бр. съда = 225 бр. контейнери. В посочените села има 12 броя точки по 3 бр. съда = 36 бр. контейнери, тип „Иглу“ 1 500 литра.

От 28.06.2021 г. е сключен договор за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил. За периода на 2022 г. са събрани общо 23,25 тона.

До изграждането на инсталация за рециклиране на строителни отпадъци Община Ловеч е предвидила оползотворяването до 5000 тона годишно в РДНО -Ловеч, чрез Комплексното разрешително №282-Н1/2016 г.

Осъществяват се проверки за изпълнение на нормативните и/или договорните задължения на пунктове за вторични суровини и други обекти - относно изисквания за разделно събиране и предаване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло; на търговски обекти, за които се предполага, че образуват значителни количества отпадъци. Извършва се ежедневен контрол от служители на отдел „Контрол и сигурност“ и инспектори „Контрол, екология, чистота и обществен ред“.

На територията на община Ловеч са разположени 14 склада за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ). Със заповед на кмета на общината се извършват ежеседмични огледи от кметовете и кметските наместници, както и регулярни проверки от РИОСВ-Плевен, съвместно с общината.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес