Община Козлодуй организира посещение на деца в Бутан по проект

  27 Февруари 2024, 10:18    0    391
Снимка:

Община Козлодуй организира посещение на деца от целевата група по проект №BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем” в килийното училище – с. Бутан
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи”
На 19.02.2024 г., в деня на честването на 151 години от обесването на Васил Левски, деца от община Козлодуй, включени в проект №BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем”, посетиха килийното училище в с. Бутан. Посещението на историческия обект е свързано с изпълнението на дейности за социално включване по проекта.
Пътуването на децата до с. Бутан бе организирано от Община Козлодуй, като в него взеха участие общо 42 деца от гр. Козлодуй, с. Гложене и с. Хърлец. По време на посещението децата имаха възможност да видят отблизо предмети и вещи от миналото, свързани с образованието, да се запознаят с историята на училището и да изслушат кратка беседа за Левски.
Проект №BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем” е финансиран по процедура BGLD-2.003 „Образование и грижи в ранна детска възраст” на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.
The Municipality of Kozloduy organized a visit for children from the target group under project №BGLD-2.003-0012 “We play, learn and grow together” in the monastery school – village of Butan
On 19.02.2024, on the day of the celebration of 151 years since the hanging of Vasil Levski, children from the municipality of Kozloduy, included in the project №BGLD-2.003-0012 “We play, learn and grow together”, visited the monastery school in the village of Butan. The visit to the historical site was related to the implementation of social inclusion activities under the project. The children’s trip to the village of Butan was organized by the Municipality of Kozloduy, and 42 children from the town of Kozloduy, the village of Glozhene and the village of Harlets took part in it. During the visit, the children had the opportunity to see up close objects from the past related to education, learn about the history of the school and listen to a short lecture about Levski.
Project №BGLD-2.003-0012 “We play, learn and grow together” is financed under procedure BGLD-2.003 “Early childhood education and care” of the
Program “Local development, poverty reduction and improved inclusion of vulnerable groups” through the Financial mechanism of the European Economic Area 2014-2021.
The program operator of the “Local Development, Poverty Reduction and Improved Inclusion of Vulnerable Groups” Program is not responsible for the content of the publication and the way the information in it can be used.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес