Община Козлодуй проведе закриваща пресконференция по проект

  17 Април 2024, 10:08    0    357
Снимка:

Община Козлодуй проведе закриваща пресконференция по проект „Играем, учим се и заедно растем”


Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”
На 12.04.2024 г. в Заседателна зала, ет. II на Община Козлодуй, се проведе закриваща пресконференция по проект №BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем”, финансиран по процедура BGLD-2.003 „Образование и грижи в ранна детска възраст” на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
В пресконференцията взеха участие над 20 представители на институции и организации, имащи отношение към работа с деца от 0 до 6 години от уязвими групи, представители на партньорите от България по проекта – Община Мизия и Сдружение „Социален диалог – 2001” гр. Габрово, представители на общността, здравни и образователни медиатори. В пресконференцията онлайн се включи и управителя на Сдружение в обществена полза О.М.А.Н.А.I – Исландия, г-жа Тода Хабет, партньор по проекта.
По време на пресконференцията ръководителят на проекта, г-жа Лидия Петрова, представи пред присъстващите постигнатото от реализираните дейности. В заключение ръководителят на проекта посочи, че проектът приключва на 30.04.2024 г., като в резултат на работата на екипите и участниците в проекта са изпълнени заложените индикатори.
След пресконференцията продължи онлайн срещата с чуждестранния партньор О.М.А.Н.А.I, на която се споделиха впечатленията от съвместната работа по проекта. Обсъдени бяха и бъдещи възможности за продължаване на сътрудничеството между двете страни в областта на интеграционните политики спрямо уязвимите групи.
Проект №BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем” е на стойност 499 948,73 eвро (977 799,73 лв.) и е финансиран по процедура BGLD-2.003 „Образование и грижи в ранна детска възраст” на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.


Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.


The Municipality of Kozloduy held a closing press conference on the project „We play, learn and grow together”
On 12.04.2024, in the Meeting Hall, floor II of the Kozloduy Municipality, a closing press conference was held under project № BGLD-2.003-0012 „We play, learn and grow together”, financed under procedure BGLD-2.003 „Education and care in early childhood” of the Program „Local Development, Poverty Reduction and Improved Inclusion of Vulnerable groups” through the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021.
The press conference was attended by over 20 representatives of institutions and organizations related to work with children from 0 to 6 years of age from vulnerable groups, representatives of the partners from Bulgaria in the project – Municipality of Mizia and Association „Social Dialogue – 2001”, Gabrovo, community representatives, health and education mediators. The manager of the O.M.A.H.A.I. – Iceland, Association for Public Benefit, Mrs Hoda Thabet, also joined the online press conference.
During the press conference, the head of the project, Ms. Lidiya Petrova, presented to the attendees the achievements of the implemented activities. In conclusion, the project manager indicated that the project ends on 30.04.2024, and as a result of the work of the teams and participants in the project the set indicators have been met.
After the press conference, the online meeting with the foreign partner O.M.A.H.A.I. continued, where the impressions of the joint work on the project were shared. Future opportunities for continuing cooperation between the two countries in the field of integration policies towards vulnerable groups were also discussed.
Project № BGLD-2.003-0012 „We play, learn and grow together” is worth 499,948.73 euros (BGN 977,799.73) and was financed under procedure BGLD-2.003 „Education and care in early childhood” of Program „Local Development, Poverty Reduction and Improved Inclusion of Vulnerable Groups” though the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021.
The program operator of the „Local Development, Poverty Reduction and Improved Inclusion of Vulnerable Groups” Program is not responsible for the content of the publication and the way the information in it may be used.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес