Община Ловеч кани на публично обсъждане на проектобюджета

  19 Януари 2024, 09:52    0    330
Снимка:

Община Ловеч кани на публично обсъждане на проектобюджета за 2024 г. на 25 януари от 17 ч. в залата на Общинския съвет.

Проектът за бюджет на Община Ловеч за 2024 г. е разработен в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.; 
Закон за публичните финанси;

Проектът за бюджет на Община Ловеч за 2024 г. е в размер на 77 202 820 лв., в т.ч.:

за делегираните държавни дейности – 50 731 178 лв.,
за местни дейности – 26 471 642 лв.

Държавните трансфери са заложени в размер на:

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности  е в размер на 45 004 637 лв.

Целевите трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища са в размер на 372 700 лв.

Изравнителната субсидия, която се използва за финансиране на местни дейности, е предвидена на 100 % в размер на 3 878 100 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 3 219 600 лв.

Планирането на  разходната част е, както следва:

Разходите на Община Ловеч за 2024 г. са разчетени в размер на 77 202 820 лв.

за делегирани държавни дейности  50 731 178 лв.
за местни дейности  24 537 888 лв.
за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи  1 933 754 лв.

Разходите разпределени по функции са, както следва:

Функция „Общи държавни служби”  - 6 946 489 лв.
Функция „Отбрана и сигурност” – 708 843 лв.
Функция „Образование”  - 26 846 666 лв.
Функция ”Здравеопазване”  - 4 083 733 лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 13 535 562 лв.
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 7 624 796 лв.
Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”  - 5 515 200 лв.
 Функция „Икономически дейности и услуги” – 1 571 990 лв.
 Функция „Други некласифицирани в други функции – 104 400 лв.
 Резерв – 487 962 лв.
Капиталови разходи - 9 777 179 лв.

В проектобюджета за 2024 г. са предвидени средства в размер на 275 235 лв. по параграф 10-30 за населените места, като същите се определят по чл. 8 от Закона за общинската собственост и представляват 30 % от събираемостта, в т.ч. приходи от наем, продажба, административни услуги и дървесина. Те са предназначени за текущи ремонти на улици и сгради общинска собственост.

Дефицитът на Община Ловеч е в размер на 4 671 210 лв., който е сформиран от сключването на Договор № 860/15.08.2023 г. с предмет „Изграждане на площадка за депониране –Клетка № 2 – етап 1 – Изграждане от „Регионална система за управление на отпадъците в поземлен имот с идентификатор 58308.70.146 местност „Аибунар“, село Пресяка, Община Ловеч“ и е възложено и фактурирано авансово и междинно плащане за  СМР без осигурено финансиране в размер на 3 890 589 лв. И реалният дефицит на Община Ловеч е в размер на 780 621 лв.

В проектобюджета за 2024 г. се предвижда дефицитът да бъде обезпечен от външен източник - дългосрочен кредит от банка в страната или временна финансова помощ от Министерство на финансите.

Община Ловеч кандидатства и е одобрена по 9 проекта за финансиране на капиталови разходи на приоритетни обекти от техническа инфраструктура за 2024 г. на обща стойност 27 441 300 лв.

1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Александрово - 5 085 500 лв.

Предвидени са за реконструкция /подмяна/ и всички сградни водопроводни отклонения /СВО/  за имотите, прилежащи към проектното трасе.

 2. Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа с. Александрово – 101 900 лв.

В проекта е предвидено възстановяване на уличните и тротоарни настилки след изпълнението на реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на с. Александрово.

3. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Умаревци - 3 261 000 лв.

В проекта е предвидено възстановяването на нарушените улични и тротоарни настилки след изпълнението на реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на с. Умаревци.

4. Допълнително водоснабдяване на с. Радювене от водопроводна група Черни Осъм-2 429 400 лв.

Допълнителното водоснабдяване на с. Радювене от водоснабдителна група „Черни Осъм" ще осигури количества питейна вода, като се изгради допълнително водоснабдяване на селото от водоснабдителна група "Черни Осъм". 

5. Основен ремонт на улица "Пано Рогозаров", кв. „Гозница“, гр. Ловеч - 2 091 500 лв.

Целта на изпълнението по проекта е подобряване на жизнената среда на населението, както подобряване на пътната инфраструктура, отводняване на улица "Пано Рогозаров" полагане на бордюри и дъждоприемни шахти.                   

6. Реконструкция и рехабилитация, включваща въвеждане на енергоспестяващо осветление на улица „Баховско шосе“, град Ловеч - 107 500 лв. – проектиране.

С реализирането на проекта Северната индустриална зона ще се облагороди и ще се улесни развитието на предприятията в тази зона. Безопасен и удобен достъп до работните места в предприятията, както и на живущите в  двете села Лисец и Баховица. С реализирането на проекта ще се подобри транспортният достъп на живущите, работещите и учащите в град Ловеч и двете села.                         

7. Реконструкция на ВиК мрежата, основен ремонт на уличната мрежа и ландшафтно оформление на зелените площи на ж.к. „Здравец“, гр. Ловеч - 417 500 лв. – проектиране.

Чрез реализирането на проекта жилищният квартал ще се превърне  в атрактивно място за живот, ще се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение посредством осигуряване на благоприятна и достъпна градска среда, ще се предоставят условия за нормално функциониране на учебните заведения.                 

8. Път LOV 2070 - Участък от улица "Кубрат" километър 0+000 до километър 1+680 - 1 186 200 лв.

Целта на настоящия проект е основен ремонт - реконструкция на LOV 2070 - Участък от улица "Кубрат", както и съоръженията на пътната инфраструктура.

9. Преустройство на бившата казарма в модерен градски парк - 12 760 800 лв.

Очакваните резултати от реализацията на проектното предложение са да се създадат условия за целесъобразно и оптимизирано застрояване чрез градоустройствена и архитектурна концепция като естествено продължение на етапа на градоустройствен синтез, който ще е развит на база на максимално разтваряне на терена на бившата казарма към града и трансформирането му от преграда в достъпно и свързващо градското пространство с характер на обществен център.

Финансирането на проектите ще се осъществи със сключване на споразумения за всеки един от тях между министъра на регионалното развитие и благоустройство и кмета на общината. Срокът за изпълнение и въвеждане в експлоатация е до 31 декември 2026 г. Средствата за финансирането ще се предоставят от централния бюджет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Народното събрание може да извършва промени в списъка на одобрените проекти въз основа на предложение на кмета на общината в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 г. до достигане на лимита за съответната община, а именно за Община Ловеч – 50 000 000 лв.

Община Ловеч ще актуализира този списък към 31 март, като добави четири нови проекта за цялостно проектиране на сградите на следните читалища: „Просвета-1906“ - с. Дойренци, „Просвета-1901“ - с. Слатина, „Христо Ботев-1930“ - с. Славяни, и „Полк. Ст. Едрев-1895“ - с. Радювене.

Към 30 септември след възлагане и приключване на проектирането от капиталовата програма на Община Ловеч за 2024 г. на  улица „Александър Кусев“, улица „3-ти март“, улица “Цачо Шишков“ ще бъдат подадени тези проекти за осъществяване на СМР – асфалтиране.

Предвижда се и текущ ремонт на покривите на Читалище "Христо Ботев-1927" - с. Горан, и Читалище "Пробуда-1926" - с. Йоглав. Средствата са в размер на 387 962 лв. и ще се осигурят от трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в средства за текущ ремонт съгл. чл.57 от ЗДБРБ.

 

Поканата за общественото обсъждане, приложенията по функции и дейности, проекта на капиталовата програма и текущ ремонт села може да видите тук: 

https://www.lovech.bg/bg/byudzhet/pokana-za-publichno-obsazhdane-na-proekta-za-byudzhet-na-obshtina-lovech-za-2024-g

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес