Обява от община Хайредин

Общински фонд за местни инициативи - Хайредин ОБЯВЯВА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЯВА -

П О К А Н А

за подаване на кандидатури за финансиране от

Общински фонд Хайредин за подкрепа на местни инициативи

 

Община Монтана обявява процедура за набиране на кандидатури за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Хайредин.

Обща стойност на финансовата подкрепа за 2023 г.: 18 000 лв.

 

Краен срок за подаване на предложенията: 03 Февруари 2023 г.

Подробна информация за кандидатите е включена в приложените Насоки и критерии за местни инициативи и Формуляр за финансова подкрепа.

В Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи може да намерите повече информация относно функционирането на фонда.

Кандидатурите се изпращат на хартиен носител, в запечатан плик с надпис, до администратора на фонда, с адрес: Община Хайредин, с. Хайредин, ул. Георги Димитров“ № 135.

Кандидатурата се завежда в регистър, а Кандидатът получава разписка за получаване, съдържаща регистрационен номер, дата и час на подаване на кандидатурата, подпис и печат на администратора.

 

При неясноти по подадените документи администраторът на фонда може да изисква допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи информацията в предложението.

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на: г-жа Светлана Ценова – Секретар на Община хайредин, тел. 0879804851, E-mail: [email protected]

 

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ -

Фонд за подкрепа на местни инициативи - ХАЙРЕДИН

Насоки и критерии

Сесия: 01.01.2023 г.

 

1. Целта на финансовата подкрепа от Фонда е да реализира ползи и въздействия от прилагането на подходи и практики с участието на общността при решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността. Предоставената финансова подкрепа е гарантиран базов фонд при изпълнението на местни инициативи на общността, в търсене на възможности за мобилизиране на допълнителни средства за реализацията им.

 

2. Приоритетна област на първата сесия на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Хайредин, община Хайредин за 2023 г. е насърчаване участието на общността при решаването на местни проблеми, прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот на общността.

 

3. Кандидати могат да бъдат неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища по реда на Закона за народните читалища (ЗНЧ), Сдружения на собствениците на етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), местни културни и образователни институции, осъществяващи дейността си на територията на Община Хайредин, които допринасят за развитие на местната общност.

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, ако партньорството е необходимо за постигане на целите на инициативата и ако води до повишаване на капацитета за изпълнение на инициативата.

Всеки кандидат може да подаде повече от едно предложение. В рамките на една покана може да бъде финансирано само едно предложение на един кандидат.

4. Общата стойност на финансирането от фонда за сесия 01.2023 г. е 18 000 лв.

В рамките на обявената сесия на фонда за 2023 г. с приоритет "Подобряване качеството на образование и запазване на културните традиции в община Хайредин" ще се съблюдават следните параметри:

максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една инициатива е 3000 лв.

80% от средствата за преки разходи за реализация на проекта се превеждат авансово, съгласно сключен Договор за финансиране след писмено одобрение на инициативата.

Остатъка от пълния размер на финансирането по изпълнение на инициативата се превежда на кандидата след реализиране на дейностите и одобряване на описателния и финансов отчет.

Община Хайредин може да препоръча намаляване размера на исканото финансиране, ако разходите са неоснователни и/или се оценят като нереалистични. Община Хайредин си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства в рамките на сесията, ако не постъпят достатъчно качествени инициативи в обявеният срок.

5. Собствено участие: Осигуряването на собствено участие от страна на кандидата е препоръчително. Кандидатите могат да осигурят финансов/нефинансов принос за изпълнение на инициативите. Нефинансовият принос може да включва доброволен труд, материали, транспорт, експертиза и други, които могат да бъдат ясно остойностени във финансово изражение.

 

6. Териториален обхват: Инициативите могат да се реализират в едно или повече населени места на територията на община Хайредин

 

7. Срок за изпълнение на инициативите: да бъдат с продължителност от 2 до 4 месеца, считано от датата на подписване на договора

8. Формуляр за финансова подкрепа на местна инициатива: Кандидатът описва инициативата във формуляр по образец, където посочва и финансовите параметри на инициативата. Основно изискване към местните инициативи е да допринасят за подобряване на средата и качеството на живот с активно участие на общностите и прилагане иновации. Други изисквания към инициативите са:

да се реализират с участието на хората от общността;

да допринасят за решаване на значим проблем за общността;

да има принос на различните общностни групи и партньори в човешки, финансови и материални ресурси;

да водят до устойчиви резултати;

да мобилизира човешки, материални и финансови ресурси за изпълнението на инициативата;

да имат целесъобразен и реалистичен бюджет.

 

9. Недопустими дейности/разходи:

инициативи на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации, религиозни организации и търговски дружества;

самоцелни ремонтни дейности върху имоти, които не са публична собственост;

дейности, свързани с пътуване в чужбина;

инициативи, свързани с търговски дейности и такива, генериращи печалба;

разходи, свързани с представяне на стипендии и представителни цели;

разходи за закупуване на материали, оборудване и други, които нямат връзка с изпълнението на одобрените дейности;

разходи по предварителната подготовка на инициативата;

инициативи и интервенции върху частна собственост;

 

10. Срокове и подаване на инициативите.

Крайният срок за подаване на формулярите е 17:00 часа на 03.02.2023 г.

Формуляри за финансова подкрепа на местна инициатива (в pdf и/или Word формат) се изпращат по електронна поща на адрес: Община Хайредин, с. Хайредин, ул. „Георги Димитров“ № 135

Всички подадени инициативи се регистрират в специален регистър, съдържащ наименованието на кандидата, наименование на инициативата, финансовите показатели и данни за кандидатстващата организация.

Служителите от общинска администрация ще отговарят на въпроси, зададени в писмен вид, свързани със сесията за кандидатстване и инициативите, но не по-късно от две седмици преди крайния срок за подаване на формулярите. Въпросите и отговорите ще се публикуват на сайта на община Хайредин.

 

11. Оценка на подадените инициативи.

Предложенията се оценяват съгласно „Критерии за оценка и подбор на инициативи” от оценители на инициативите, назначени със заповед на Кметът на общината. Протоколът от работата на оценителите се предоставя в 7-дневен срок на Кмета на Община Хайредин, който в 7-дневен срок свиква заседание на Обществения съвет на фонда за утвърждаване избора на одобрените за финансиране кандидатури. При инициативи със сходни дейности, ще се финансира тази с по-висока оценка, която не дублира дейности, финансирани в рамките на културния календар на община Хайредин или от други пера в общинския бюджет.

Изпълнението на инициативите започва след подписване на договор за финансиране на инициативата от фонда.

 

12. Сключване на договор.

Одобрените кандидати получават уведомително писмо с покана за сключване на договор, съдържащо проекто-договор и описание на необходимите придружаващи документи, които следва да се представят преди сключване на договора. Придружаващите документи за ЮЛ са: Булстат, актуално състояние на кандидата (в случай, че общинска администрация проверява кандидатите в Търговския регистър и регистър Булстат актуално състояние не е необходимо) и удостоверение за липсата на задължения към общината и към НАП. Ако документите не бъдат представени в съответния срок се предлага сключване на договор със следващия кандидат в списъка с инициативи.

 

13. Отчетност и мониторинг: Изпълнението на инициативите се отчита съгласно условията и срока, регламентирани в договора за финансиране на местни инициативи. След приключването на инициативите се изготвя и представя технически и финансов отчет на изпълнителя за 100 % от бюджетните средства, съгласно сключените договори и одобрението им от администратора на Фонда и финансиращите организации. Техническият и финансов отчет се изготвят по образец и се подават в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на инициативата в офиса на администратора на Фонда и на съответния дарител/спонсор, при заявен интерес от негова страна. Ще се осъществява и текущ мониторинг по изпълнението на гражданските инициативи, като качественият и финансов контрол на място се извършва от администратора на фонда и/ или Обществения съвет.

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ИНИЦИАТИВИ

 

Критерии

Максимален брой точки

Капацитет/ предишен опит на кандидата.

В случай, че кандидатства гражданска група или кандидатът няма предишен опит – опитът и капацитета на лицата за управление на инициативата.

до 5 точки

Степен на съответствие на кандидатурата с конкретни нужди и проблеми на общността.

Доколко кандидатурата съответства на конкретните нужди и проблеми на общността, показвайки ясна връзка между целите на инициативата, предложените дейности и очакваните резултати.

до 10 точки

Принос на инициативата към приоритетите на фонда за 2023 г

Доколко кандидатурата показва ясна връзка между приоритетите на фонда и целите, дейностите и очакваните резултати на инициативата.

 

до 15 точки

Постижимост и значимост на очакваните резултати от инициативата?

до 20 точки

Общо максимален брой точки:

50

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ФОРМУЛЯР

 

за финансова подкрепа на местна инициатива

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА

 

1. Адрес:

(град/село, улица, №, пощенски код, област)

2. Кандидат (име/ Бустат за ЮЛ):

 

3. Упълномощен представител на кандидата:

 

4. Телефон за контакти:

 

5. Електронна поща:

 

6. Предишен опит на организацията (или на лицата в екипа за управление и координация) през последните 3 години (текст до 1 стр.)

 

 

II. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

 

Наименование на инициативата:

 

Цел

 

Кратко описание на местната инициатива

/Опишете в свободен текст до 1 стр. проблема, основанията за избора му и изложете намеренията за решаването му./

 

 

4. Ползватели

/Опишете кой ще се възползва от резултатите на инициативата и по какъв начин./

 

 

5. Очаквани резултати

/Опишете преките и косвени, краткосрочни и дългосрочни резултати и въздействия от изпълнението на инициативата./

 

 

6. Участие на местното население

/Опишете формите на участие и гражданска подкрепа от местното население, които очаквате./

 

 

7. Принос на общността

/Опишете ролите, отговорностите и очаквания принос на различните общностни групи и партньори в човешки, финансови и материални ресурси./

 

 

8. Прозрачност

/Опишете как ще гарантирате прозрачност на механизма за решаване на изложения проблеми и на изразходваните средства./

 

 

9. Рискове

/Идентифицирайте рисковете, свързани с изпълнението на проекта. Какво е тяхното влияние върху крайния резултат? Как можете да намалите тези рискове?/

 

10. Устойчивост

/Опишете устойчивостта на прилагания граждански подход и на резултатите от инициативата./

 

11. Продължителност и дейностен план

/Опишете планираните конкретни дейности и сроковете за тяхното изпълнение. Планът за действие трябва да включва наименованието на дейностите, да бъде достатъчно подробен, за да представи обобщение на подготовката и изпълнението на всяка една от дейностите./

 

Продължителността на проекта ще бъде …………. месеца.

 

Дейност

Срок

 

12. Управление и координация

/Опишете кой, как и за какво е отговорен./

 

 

13. Финансови параметри на инициативата

/Дайте детайлно описание на разходите по видове и източници/

 

Дейност

Описание на разходите

Искани средства в лв.

Собствен и привлечен принос в лв.

Общ бюджет в лв.

1. Преки разходи за инициативата

 

 

2. Административни разходи*

 

3. Друго /посочете/

 

 

Общо:

 

* Административните разходи са допустими, в случай че са подходящо обосновани и необходими за успешното реализиране на проекта, но не представляват повече от 10 % от общата стойност на инициативата (напр. координатор, режийни разходи, комуникационни разходи, разходи за канцеларски материали и други).

 

14. Документи, приложени към проектната идея/инициатива:

 

14.1. …………………

14.2………………….

14.3…………………

(добавете толкова редове, колкото са необходими)

 

Екип, внесъл инициативата:

1. ………………………………, ............................................

/Име/ /организация/

 

2. ………………………………, ............................................

/Име/ /организация/

 

3. ………………………………, ............................................

/Име/ /организация/

 

4. ………………………………, ............................................

/Име/ /организация/

 

5. ………………………………, ............................................

/Име/ /организация/

 

ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ДО 03.02.2023 Г. 

17-01-2023 | виж всички обяви | Принтирай Изпрати


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес