Покана от община Враца

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

ПО ПРОЕКТ  „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГР. ВРАЦА- II-РА ФАЗА”

 

 Община Враца е бенефициент по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца- II-ра фаза”, изпълняван по Оперативна програма (ОП) „Околна среда 2014-2020г.”, Приоритетна ос 1 „Води”. Процедура за директно предоставяне № BG16M1OP002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013г.”

 Необходими са средства в размер до 4 000 000 лева, за съфинансиране по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца- II-ра фаза”.

Необходимият паричен ресурс ще се осигури от Фонда за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД.

След проведените преговори с Фонда, финансовите параметри на дълга за допълнително финансиране са:

Максимален размер на дълга –  до 4 000 000 (до четири милиона);
Валута на дълга – лева;
Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
Погасителна схема – същата ще бъде изготвена преди подписване на договора, като прогнозната схема е усвояване до м. декември 2020г., погашение до м. декември 2030 г.
Място и дата на провеждане на обсъждането:

Общественото обсъждане ще се проведе в Конферентната зала на Община Враца (ет. 3, срещу МДТ Враца);
Общественото обсъждане ще се проведе на 27.02.2020 г. от 17:00 часа.

 

При неявяване на минимум 70 лица, общественото обсъждане ще бъде отложено за 02.03.2020 г. и ще се проведе в Конферентната зала на Община Враца (ет. 3, срещу МДТ Враца), от 17:00 часа.

 

Каня местната общност на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за осигуряване на съфинансиране по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца- II-ра фаза”

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца

/п/

 

20-02-2020 | виж всички обяви | Принтирай Изпрати


Природа

История

Политика

Общество

Празници

Бизнес