В Ловеч обсъдиха формулите за Бюджет 2024 за функция Образование

  28 Февруари 2024, 11:29    0    359
Снимка:

Директори на детски градини, училища и ЦПЛР – Ученическо общежитие в община Ловеч обсъдиха  формулите за Бюджет 2024.

На две последователни срещи заместник-кметът д-р Алдин Начков разясни повода за срещите. Участваха още Цветелин Винчев, заместник-кмет на Община Ловеч, Десислава Иванова, началник-отдел "Икономически дейности и бюджет", Стефка Заекова, главен експерт "Финанси и бюджет", и експерти от отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“. В срещата с директорите на училища участваха и Страцимир Петков, кмет на Община Ловеч, и д-р Димитър Димитров, директор на дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“.

Съгласно чл. 282, ал. 6 и ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), първостепенният разпоредител с бюджет /ПРБ/ утвърждава формули за разпределяне на средствата между образователните институции по дейности на функция „Образование“ в срок до 28 февруари след обсъждане с директорите на институциите. Формулите включват основен и допълнителни компоненти.

Във връзка с предложената от Община Ловеч формула за държавна дейност 311 „Детски градини“ постъпиха три предложения за по-малък процент на допълнителните компоненти за сметка на по-висок основен компонент, който се разпределя между всички детски градини. След обсъждане с директорите се прие предложеният от Община Ловеч процент на допълнителните компоненти във формулата, които са четири: „резерв за непредвидени аварийно-ремонтни дейности“, „детска градина с несанирани сгради“, „детска градина с работещ басейн“, „детска градина с 1 и повече функциониращи сгради за изнесени групи“.

В получените писма от всички училища и ЦПЛР – Ученическо общежитие няма предложения за промени и възражения във връзка с предложените от Община Ловеч формули и правила за разпределение на средствата по дейности, които бяха приети. 

Допълнителни компоненти във формулата за държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“ са 0,6% резерв и 0,4 % за ученици в логопедични кабинети. Формулата за държавна дейност  332 „Общежития“ има само един допълнителен компонент – 0,5 % резерв.

Целта на предложените и утвърдени формули е да се постигне по-добра оперативност и максимална справедливост при разпределяне на средствата между институциите.

Във функция „Образование“ през следващите две седмици предстои да се разпределят по параграфи 25 620 940 лв. от стандарти и нормативи и 1 043 555 лв. от преходен остатък в държавни дейности и 18 919 лв. в местни дейности, с които средства ще разполагат образователните институции, с ПРБ Община Ловеч, като начален бюджет за 2024 г., включително и резерв. Отговорността за разпределяне на средствата за всяка институция е на директорите им – второстепенни разпоредители с бюджет.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес