В Тетевен стартира конкурс „Събери приятели и осъществи своя уникална идея“

  26 Февруари 2021, 10:51    1    303
Снимка:

КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ – 2021 г.

„Събери  приятели  и осъществи своя уникална идея“

 

Конкурсът е част от Годишната програма за младежта 2021 г. - Стратегическа цел 4: Създаване на привлекателна и достъпна среда за развитие на младите хора в общината, разширяване възможностите за културни, спортни изяви и личностно развитие.

 

ОРГАНИЗАТОР: Община Тетевен

ФИНАНСИРАНЕ: - 1000 лв. за минимум два проекта, до 500.00 лв. на проект.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Активно включване на младите хора в подобряване на обществената среда, запазване на традициите и културното наследство.

 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

 

• Реализирането на минимум два младежки проекта на местно ниво;

• Даване на възможност на младите хора за реализиране на техни идеи;

• Показване на добрия пример и възможност за споделяне на послания;

• Припознаване на доброволчеството;

• Развитие на капацитета на младите хора за работа в екип;

• Социална ангажираност и активно гражданско участие.

 

КАТЕГОРИИ:

 

•          Благоустрояване на обществената среда;

•        Запазване на културното наследство на тетевенци.

 

РЕГЛАМЕНТ:

Право на участие в конкурса имат младежи от 15 до 29 години, обединени в екип от минимум 10 души или в сдружение, регистрирано по реда на регистрация на сдруженията с нестопанска цел.

Всеки сформиран екип или сдружение трябва да попълни формуляр за кандидатстване и да отговори на всички въпроси, посочени в него. Проектните предложения, които не съдържат необходимата информация, няма да бъдат разглеждани за одобрение.

Предложените проектни предложения трябва да бъдат изпълнени на територията на община Тетевен от младежи, живущи или обучаващи се на територията на общината.

Проектът да не се използва за осъществяване на политически и/или религиозни цели, както и за лични нужди, включително погасяване на финансови задължения.

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: до 19.03.2021 г., 17:00 часа.

СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ: 25.03.2021 г.

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: от  01.04.2021 г. до 01.10.2021 г., въз основа на сключен договор.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Критериите за оценка на проектните предложения са: Оценяването ще се осъществи от комисия,  назначена от Кмета на общината.

 

Целесъобразност на резултатите за местната общност - 30%;

Устойчивост на дейностите във времето - 20%;
Финансова ефективност - 15%;
Участие на целевите групи и местната общност - 20%;
Новаторство и приложимост на идеята в други населени места - 15%.

 

Формуляр за кандидатстване с проектно предложение – тук.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ – 2021 г.

„Събери  приятели  и осъществи своя уникална идея“

 

Организатор: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

 

 

 

Име на екипа/отбора:

…………………………………………………………………………………………………………………

Име на проекта:

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА НА ЕКИПА

Трите имена на участник

Училище/университет/заетост

Възраст

Телефон за връзка

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 1. Ръководител на проекта – име, телефон, имейл:

Име:

Телефон:

Имейл:

 

 

 

 

 1. Опит на екипа в реализирането на младежки дейности или участие в извънкласни занимания:

 

 

 

 

 1. Информация за проекта:

Кратко резюме на проекта – проблем, цел и основни дейности.

 

 

 

 1. Защо е нужен този проект ?

Върху какво ще работите ? С каква предварителна информация разполагате за ситуацията, анализирайте я.

 

 

 

 

 1. Какви са вашите цели ?

Какво искате да промените, подобрите ? Изразете това с една голяма цел. Конкретизирайте я с няколко подцели, които са постижими от вашия екип/отбор.

 

 

 1. Как вашият проект съответства на целите на конкурса

Прегледайте отново целта и подцелите и аргументирайте съответствието на проекта си с някоя от тях.

 

 

 

 1. Целеви групи, върху които проектът ще има въздействие ( приблизителен брой, възраст )

 

 1. Описание на дейностите и резултатите от проекта:

Какво планирате да направите, за да постигнете подцелите си ? Опишете подробно дейностите и очакваните резултати:

 

 

 1. Период на изпълнение - продължителност в зависимост от проектното предложение.

 

 • НАЧАЛНА ДАТА :
 • КРАЙНА ДАТА :

 

 

 1. Партньори, ако има такива:

( учители, физически лица, организации, подпомагащи изпълнението на дейностите по проекта )

 

 

 1. Мотивационно писмо на екипа/отбора

(Между 150 – 200 думи.)

 

 

 1. ПЛАН СМЕТКА/БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

Моля, попълнете таблицата за бюджет съгласно Указанията. Обвържете я с дейностите и графика за изпълнение. Помислете за всички разходи, които предвиждате ( в обща сума до 500.00 лв. ).

 

ПЛАН СМЕТКА/ БЮДЖЕТ ЗА

 №

Наименования на разходите

К-во

Ед. цена лв.

Обща стойност  - сума  в лева

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

   

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 Обща сума:

 

 

 

 1. Направете ясна обосновка на бюджета.

 Аргументирайте необходимостта на разходите във връзка с дейностите.

 

 

 1. Опишете какви са очакваните резултати от изпълнението на проекта:

 

 • Моля изпратете формуляра до 19.03.2021 г. на следния адрес: mayortn@abv.bg

 

 • Телефон за връзка и допълнителна информация: 

Стефан Стефанов, Димчо Диков – 0678/52200, вътр. 113

 

 

 

 

Петко26.02.2021 г., 13:12 ч.

Който е измислил тази простотия е уникален идиот! Поздрави от един друг град ,който се управлява от нормални хора!

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Празници

Атракции