Във Враца се проведе обществено обсъждане

  27 Февруари 2024, 11:05    0    271
Снимка:


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА „ЗЕЛЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЗР “ И „ВРАЦА – ЧИСТ И ЗЕЛЕН ГРАД“


Проведе се обществено обсъждане организирано от Община Враца и Областен информационен център-Враца, като част от като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.
Обществената консултация се проведе от заместник-кмета Цветан Стойчков.
В рамките на обсъждането бяха представени две концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “ и BG16FFPR003-2.001-0036 „ВРАЦА – ЧИСТ И ЗЕЛЕН ГРАД“.
Основна цел на концепцията „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “ е прилагането комплексно решение на проблеми, с принос в урбанистичното развитие на Общините Враца, Монтана, Бяла Слатина, Борован и Мизия и мерки, насочени в секторите здравеопазване, култура, транспорт, икономика, околна среда, туризъм и спорт, както и зелени мерки за смекчаване на негативното въздействие върху климата, при спазване на принципите за равенство, ефективност, ефикасност и устойчивост. С изпълнението им се цели подпомагане на мобилността и зеления транспорт в общините Враца и Монтана; насърчаване на икономическата активност и предприемачеството, както и осигуряване на транспортна обезпеченост чрез изграждане на Индустриален парк-Враца; обновяване и модернизиране на централна пешеходна зона на град Враца; обновяване, оборудване с нова медицинска апаратура, създаване на мобилен кабинет в Диагностично-консултативен център 1 – Враца; изграждане на многофункционална спортна зала "Арена Враца"; реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Драматичен театър „Драгомир Асенов“, град Монтана, превенция на риска от наводнения по поречието на р. Скът чрез прилагане на набор от зелени мерки; подобряване на бизнес средата, насърчаване на икономическото развитие и осигуряване на заетост чрез изграждане на Индустриален парк; подобряване качеството на предлаганите здравни услуги; насърчаване на териториалното и междусекторно сътрудничество. Обща стойност на КИТИ е 74 534 160 лв. по Програма "Околна среда" и Програма „Развитие на регионите“.
Линк към презентация и анкета на „BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122123401718164988&id=61554949662696
Линк Анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLTVIkSJ89dEW_oUem1osmzezRyhRW1SpBy_kenf_neiG0lQ/viewform

Концепцията „Враца – чист и зелен град “ е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на Община Враца. Фокусът на концепцията е насочен към благоустрояване на зелени площи, представляващи „кални петна“ с растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път, за да се защити здравето и благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда рискове. Това ще се постигне чрез идентифициране на подходящи терени/обекти, в които да се извършат интервенциите; изготвяне на идейни проекти и подготовка на консолидирана документация за доказване на климатична устойчивост и подготовка на проектно предложение; изграждане на зелена инфраструктура и поливни системи. Обща стойност на КИТИ 5 174 701,74 лв. БФП по Програма "Околна среда".
Линк към презентация за концепция на BG16FFPR003-2.001-0036 „ВРАЦА – ЧИСТ И ЗЕЛЕН ГРАД“
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122123601800164988&id=61554949662696
Анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxj0vpLaCyPi-AJlBrdXzf2ZHamR3yG8ZaG-Iv2NuUJ6402Q/viewform

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Враца: [email protected]
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес