Завърши ремонтът на поредната улица във Вършец

  12 Юни 2024, 17:53    0    512
Снимка:

Община Вършец успешно приключи изпълнението на обект „Реконструкция на улична мрежа на ул. „Любен Каравелов“ от ОТ274 до ОТ287, гр. Вършец“. Строежът е въведен в експлоатация с УВЕ № 9/03.06.2024 г., издадено от Гл. архитект на Община Вършец.


Обхватът на проекта е от кръстовището с ул. „Христо Ботев“ до кръстовището с ул. „Серафим Георгиев“ с обща дължина 250 линейни метра. Извърши се цялостна реконструкция на улицата, положени са нови бордюри, отделящи тротоарите от платното за движение и градински бордюри за обособяване на зелените площи. Уличното платно е изцяло преасфалтирано с два пласта асфалтобетон, а тротоарите са направени с бетонови плочи. На кръстовището с ул. „Република“ е изпълнена паважна настилка, позволяваща плавно преминаване между двете пешеходни зони. Монтирани са нови пътни знаци и е положена хоризонтална маркировка.


Стойността на обекта е 210 357,79 лв. без ДДС.
Обектът е част от проект по АДБФП: № BG06RDNP001-7.017-0004-C01 от 11.09.2023 г. с предмет: „Изграждане и реконструкция на група улици в гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.


Природа

История

Политика

Общество

Актуално

Бизнес