Контакти

Адрес:
гр.Враца, ул."Екзарх Йосиф"№81 (сградата се намира срещу автобусните перони на Автогарата)

Работно време на звеното за административно обслужване: 08.30ч.-17.30ч.


Дежурен телефон/факс : 092/ 62 92 11 ;  факс / директор: 092/ 62 47 61
електронна поща: [email protected]

ДЛЪЖНОСТ СЛУЖИТЕЛ ТЕЛЕФОН
EMAIL
Директор инж. Тодорка Гергова 092/ 62 47 61
[email protected]
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел "Контрол на околната среда"
Началник отдел  инж.Христо   Христов 092/991374, в.121
[email protected]
Сектор "Превантивна дейност, биологичното разнообразие и защитените териториии, опазване на почвите и земните недра"

Началник сектор инж. Цветинка Нейкова 092/ 991732, в.104
[email protected]
Направление "Превантивна дейност "
Младши експерт по "ООС и ЕО" Ивка Нешева  092/ 991732, в.104
[email protected]
Младши експерт по "ЕОЕЩ" Ани Георгиева

092/991759, в.106 [email protected]

Младши експерт по "КПКЗ" инж. Ивелина Пандурска 092/ 991759, в.106
[email protected]
Направление "Контрол на почвите и земните недра"
Главен експерт "Мониторинг и контрол на почвите"   [email protected]
Направление "Опазване на  биологичното разнообразие и защитени територии"
Старши експерт "Опазване на биологичното разнообразие и ГМО" Петя Вълчева 092/ 991775, в.117
[email protected]
Младши експерт "Натура 2000" Антоанета Йорданова 092/ 991775, в.117
[email protected]
Младши експерт "Защитени територии" Илия Илиев 092/ 991775, в.117
[email protected]
Сектор "Управление на отпадъците, опазване на водите, опазване чистотата на въздуха, опасни хим.в-ва и упр.на риска "
Началник сектор инж. Димитър Николаев 092/ 991522, в.107
[email protected]
Направление "Управление на отпадъците"
Главен експерт "Управление, инсталации и съоръжения за третиране на битови отпадъци" инж. Митко Макавеев 092/ 991374, в.120
[email protected]
Старши експерт "Финансов контрол и управление на масово разпространени отпадъци"

Нели Ценова

092/991374, в.120
[email protected]
Направление "Опазване на водите"
Старши експерт "Контрол чистотата на водите по поречията на р.Искър и р.Дунав"   092/ 991374, в.119
[email protected]
Младши експерт "Контрол чистотата на водите по поречието на р.Огоста" инж. Райна Велевска 092/ 991374, в.119
[email protected]
Направление "Опасни химически вещества и управление на риска"
Главен експерт по "Опасни химически вещества" инж. Ивайло Маринов

092/ 991598, в.108
[email protected] 

 Направление "Опазване  чистотата на въздуха"
Главен експерт "Управление качеството на атмосферния въздух , летливи органични съединения"

инж. Нели Вачева

092/ 991522, в.107
[email protected]
     
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Направление "Финансово - счетоводна дейност"
Главен счетоводител  Стефанка Първанова 092/ 991224,
[email protected]
Старши счетоводител Катя Каменова 092/ 991224, .[email protected]
Направление "Административно и кадрово обслужване"
Младши експерт "Кадрово и административно обслужване" Даниела Луканова

092/ 991248,   [email protected]

Технически сътрудник - обслужване "На едно гише" Мариана Тодорова

092/62 92-11    [email protected]

Главен специалист "Организатор спомагателни дейности и автотранспорт" Тони Тошев [email protected]
Направление "Правно обслужване"
Младши юрисконсулт Пламена Софиянска

092/ 991248,      [email protected]

Направление "Информационна дейност"
Старши експерт "Информационна дейност и РДП"  инж. Ангел Вътовски

092/ 991598,             [email protected]

Направление "Връзки с обществеността"
Старши експерт " Връзки с обществеността " Милена Манолова 092/991967, [email protected]